Υπηρεσίες


Εκσκαφές

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τόσο γενικές όσο και ειδικές εκσκαφές ανεξάρτητα από τη φύση του εδάφους, την έκταση του χώρου, το βάθος της εκσκαφής


Επιχωματώσεις

Αναλαμβάνουμε σχετικές εργασίες τόσο με τη χρήση υλικών εκσκαφής όσο και προϊόντων λατομείου


Κατεδαφίσεις

Διεκπεραιώνουμε τόσο ολικές όσο και μερικές κατεδαφίσεις  πάντα σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς ασφαλείας


Μεταφορές Μπάζων

Αναλαμβάνουμε τη συλλογή και μεταφορά μπάζων, έχοντας στη διάθεσή μας όλη την απαιτούμενη υποδομή σε μηχανήματα και τεχνικό εξοπλισμό καθώς και όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την ασφαλή εναπόθεσή τους.


Εκβραχισμοί

Ειδικότητα μας αποτελούν και οι εκβραχισμοί οικοπέδων, εργασία ιδιαίτερα εξειδικευμένη καθώς απαιτεί άριστο χειρισμό του κατάλληλου εξοπλισμού πάντα κάτω από συνεχή αυστηρή επίβλεψη αρμόδιου προσωπικού


Πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες

Τίποτα δεν είναι δύσκολο για εμάς μια και η εταιρεία μας είναι σε θέση να διεκπεραιώσει κάθε  χωματουργική εργασία  μικρής ή μεγάλης έκτασης

Η εταιρεία μας διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στέρεων αποβλήτων και είναι συμβεβλημένη με τα συστήματα ανακύκλωσης ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ και ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ.